Menu

Klachtenregeling

Stichting Budgetcafé doet haar uiterste best om de haar werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Het behartigen van de belangen van onze cliënten staat bij ons voorop. 

Het kan voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Maak dit altijd eerst kenbaar aan je bewindvoerder. Klachten ontstaan namelijk vaak door misverstanden en kunnen meestal in een gesprek opgelost worden. Ook is het voor je bewindvoerder prettig om te weten dat je een klacht hebt. Als je niet tevreden bent met de uitkomst van het gesprek, dan is er de mogelijkheid om een officiële schriftelijke klacht in te dienen bij Stichting Budgetcafé.

Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Organisatie: Stichting Budgetcafé
 • Bedrijfsleiding: De directie
 • Brancheorganisatie: Horus
 • Cliënt: Een natuurlijk persoon bij wie Stichting Budgetcafé tot bewindvoerder is benoemd of iemand met wie Stichting Budgetcafé een overeenkomst voor Budgetbeheer heeft gesloten• Klacht: Een schriftelijk ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van Stichting Budgetcafé door of namens cliënt.

Artikel 2
Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van genoemde organisatie. Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend en voorzien zijn van het volgende:

 • Naam en adres van de cliënt
 • De datum van melding van de klacht
 • Een omschrijving van de klacht

Je kunt je klacht sturen naar:

Stichting Budgetcafé
o.v.v. Klacht/bezwaar
Postbus 9083
1180 MB Amstelveen

Artikel 3
De klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de bedrijfsleiding. De wijze van behandeling wordt bepaald door de bedrijfsleiding van de organisatie, echter met inachtneming van het volgende:

 • De bedrijfsleiding hoort de cliënt.
 • Indien de bedrijfsleiding van oordeel is dat de klacht niet ontvankelijk of kennelijk ongegrond is deelt deze dat schriftelijke mede aan de cliënt.
 • De bedrijfsleiding lost de klacht zo mogelijk door bemiddeling op en deelt het resultaat daarvan schriftelijk mede aan de cliënt.
 • De bedrijfsleiding gaat na:

– of de gedraging waarover is geklaagd in strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor de organisatie geldende regeling.
– In overeenstemming is met de dienstverlening waartoe de organisatie zich heeft verbonden.
– Na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.

Artikel 4
Indien binnen 6 weken na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt wordt de klacht door de bedrijfsleiding van de onderneming voorgelegd aan de brancheorganisatie Horus. Cliënt kan bij een klacht die ongegrond is verklaard een klacht indienen bij de branchevereniging Horus en/of de kantonrechter die het bewind heeft ingesteld.

Artikel 5
Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als:

 • De cliënt zich voor of tijdens de behandeling ter zake van dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.
 • Het feit waartegen geklaagd wordt, langer dan drie maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
 • De klacht anoniem is.

Artikel 6
Eenieder die bij een behandeling van een klacht is betrokken is verplicht tot geheimhouding ten aanzien van alle partijen betreffende gegevens die hen bij de behandeling van het geschil ter kennis zijn gekomen.

Klachtenregeling Horus