Menu

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de bewindvoerder en cliënt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten van Stichting Budgetcafé  is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 2. PRIVACY

De gegevens van de cliënt worden opgenomen in een cliëntenregistratie. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is hierop van toepassing. In deze wet wordt de bescherming van de privacy van burgers geregeld. Onbevoegden krijgen geen inzicht in deze gegevens. De bewindvoerder verstrekt uit deze registratie slechts gegevens aan derden, indien zulks in het belang van de cliënt is of uit aard der bewindvoering/budgetbeheer voort vloeit.

ARTIKEL 3. TAKEN CLIËNT

3.1 De cliënt geeft volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, alle uitgaven, alle schulden en alle lopende betalingsverplichtingen alsmede van zijn vermogen en het saldo van alle bank- en/of girorekeningen die op zijn naam zijn gesteld. De cliënt draagt er zorg voor dat alle informatie die van belang is terecht komt bij de bewindvoerder.

3.2 De cliënt deelt wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer per direct schriftelijk mede aan de bewindvoerder.

3.3 De cliënt zorgt dat correspondentie wekelijks per post wordt door gestuurd naar de bewindvoerder, zodat er een goed financieel beheer kan worden gevoerd. Opdrachtnemer verzoekt aan alle organisaties waar cliënt betrekkingen mee heeft, om alle correspondentie in de toekomst rechtstreeks aan de bewindvoerder te zenden.

3.4 De cliënt dient altijd bereikbaar te zijn telefonisch, per mail of schriftelijk.

3.5 De cliënt gaat geen nieuwe schulden en/of andere verplichtingen aan behalve wanneer de bewindvoerder schriftelijke toestemming heeft verleend. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of in stand houden van een roodstand op een bank- en/of girorekening.

3.6 De bewindvoerder verricht alle handelingen die nodig zijn. Daarbij worden alle huidige en toekomstige inkomsten door de bewindvoerder in ontvangst genomen en bij de uitgaven worden de kosten van de bewindvoering of het budgetbeheer, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen gewaarborgd bij voldoende saldo.

3.7 De bewindvoerder is gerechtigd om, indien nodig, inlichtingen bij derden in te winnen.

3.8 De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een toereikend saldo, zodat de bewindvoerder tot betaling volgens het overeengekomen budgetplan kan overgaan.

ARTIKEL 4. TAKEN BEWINDVOERDER WAT BETREFT BEWINDVOERING

4.1 De bewindvoerder opent bij aanvang van het bewind twee bankrekeningen op naam van de cliënt, een beheer- en een leefgeldrekening bij ABN AMRO. Alle inkomsten en uitgaven van het bewind geschieden via de beheerrekening. De bewindvoerder voert het beheer over deze bankrekening (BW art. 1:436 lid 4). Op de leefgeldrekening ontvangt de cliënt wekelijks of maandelijks leefgeld voor zover het saldo dit toestaat.

4.2 De bewindvoerder maakt na aanvang van het bewind binnen 3 maanden een boedelbeschrijving die ingediend wordt bij het kantongerecht. Daarnaast stelt de bewindvoerder binnen 3 maanden na aanvang van het bewind een budgetplan op, inhoudende de maandelijkse inkomsten en uitgaven van de cliënt.

4.3 De bewindvoerder verricht de uitgaven overeenkomstig het opgestelde budgetplan.

4.4 De bewindvoerder verstrekt de cliënt wekelijks of maandelijks leefgeld op de daartoe bestemde leefgeldrekening.

4.5  Als er werkzaamheden zijn die niet onder de standaard werkzaamheden behoren en/of gespecialiseerde kennis voor nodig is, dan kan de bewindvoerder een derde inschakelen met toestemming van de Rechtbank.

4.6 De werkzaamheden voor bewindvoering ( beschermingsbewind ) worden gedaan volgens de richtlijnen voor de bewindvoerder/curator dat door de rechtbank sector kanton ter plaatse wordt gehanteerd. Tevens is de Nederlandse wetgeving van toepassing op alle werkzaamheden voor bewindvoering die door de opdrachtnemer zal worden nageleefd.

4.7 De bewindvoerder inventariseert bij aanvang van het bewind de eventuele schulden van de cliënt.

4.8 De bewindvoerder verstrekt de volgende informatie aan de cliënt: de bij het kantongerecht ingediende beginbalans, het opgestelde budgetplan, met daarin opgenomen het afgesproken leefgeld en iedere maand de mutaties van de in artikel 4.1 genoemde beheerrekening.

4.9 Jaarlijks en aan het einde van het bewind wordt door de bewindvoerder de rekening en verantwoording ter goedkeuring voorgelegd aan de kantonrechter.

4.10 De bewindvoerder heeft een meldingsplicht met betrekking tot zaken die de wet overtreden.

ARTIKEL 5. TAKEN BEWINDVOERDER WAT BETREFT BUDGET COACHING/ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

5.1 De bewindvoerder stelt naar aanleiding van het intakegesprek een overzicht op van alle inkomsten en uitgaven

5.2 De bewindvoerder helpt u inzicht te krijgen in inkomsten en uitgaven met als doel: duidelijkheid en transparantie in de financiële administratie, inkomsten vergroten, uitgavenpatroon veranderen, zo mogelijk evt. schulden weg werken of voorkomen.

5.3 De bewindvoerder doet geen werkzaamheden betreffende problematische schulden en verwijst in dat geval door naar de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente behoudens de dossiers waarin op grond van convenant de aanvraag rechtstreeks door de bewindvoerder ingediend mag worden.

5.4 De bewindvoerder inventariseert de vragen die bestaan op het gebied van de financiën en administratie.

5.5 De bewindvoerder voert een check ui op bestaande verzekering en zal deze zo nodig aanvullen/aanpassen.

5.6 De bewindvoerder ondersteunt met uw administratieve huishouding zoals financiële administratie maar ook contacten met overheidsinstanties, het invullen van formulieren, het aanvragen van huur- en zorgtoeslag, etc.

5.7 De bewindvoerder zal van te voren duidelijk zijn over zijn werkzaamheden en de tarieven die daarbij horen.

5.8 De bewindvoerder heeft een meldingsplicht met betrekking tot zaken die de wet overtreden.

ARTIKEL 6. TARIEVEN

De tarieven voor bewindvoering worden vastgesteld door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK). Alle tarieven inclusief BTW worden maandelijks rechtstreeks in rekening gebracht bij de cliënt, hiervoor kan bijzondere bijstand worden aangevraagd. Dit geldt ook voor Griffierechten en kosten van de bank.

Bij betaling op een andere wijze zoals hierboven omschreven, moeten de kosten door cliënt zelf, binnen 14 dagen na factuurdatum, volgens de aangegeven wijze van de bewindvoerder voldaan worden. Indien de kosten bij een derde, bijvoorbeeld de gemeente (bijzondere bijstand) in rekening kunnen worden gebracht, zal dit gedaan worden door de bewindvoerder.

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID

Indien er sprake is van een omstandigheid en/of een nalaten die leidt tot aansprakelijkheid van bewindvoerder dan is de aansprakelijkheid van de bewindvoerder steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van bewindvoerder wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de verzekeringsvoorwaarden op basis waarvan uitkering wordt gedaan. Bewindvoerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tekortkomingen en/of nalatigheid van derden, waar bewindvoerder diensten/producten afneemt en/of naar heeft doorverwezen dat betrekking heeft op cliënt(en).

ARTIKEL 8. BEREIKBAARHEID

De bewindvoerder is bereikbaar op de volgende manieren: telefonisch op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in de ochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur en in de middag van 13.30 uur tot 15.30 uur. Een email, whatsappbericht of brief is ook mogelijk. Wij streven ernaar u binnen 48 uur te woord te staan.

ARTIKEL 9. KLACHTEN

Indien de cliënt van mening is dat zijn/haar belangen niet voldoende behartigd worden dan bestaat de mogelijkheid om dit aan te geven bij de bewindvoerder. Hiervoor is een klachtenregeling opgesteld.

SLOTBEPALINGEN

  • De administratie van de bewindvoerder strekt, onverminderd de bevoegdheid van de cliënt tot het leveren van tegenbewijs, tot volledig bewijs van alle door haar voor rekening van de cliënt in het kader van het budgetbeheer verrichte handelingen, betalingen en reserveringen.
  • De bewindvoerder kan in rechte ten bewijze van haar handelingen, betalingen en reserveringen en het saldo volstaan met het produceren van door de bewindvoerder conform getekende uittreksels uit haar administratie.
  • De bewindvoerder is bevoegd tegemoet te komen aan zwaarwegende onbillijkheden die zich bij de toepassing van deze regeling kunnen voordoen.
  • Elke cliënt ontvangt tijdens het eerste persoonlijke contact een exemplaar van deze algemene voorwaarden. Daarnaast worden deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toegezonden. De Algemene Voorwaarden zijn ook gepubliceerd op onze website www.budgetcafe.nl
  • Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden van Stichting Budgetcafé”.

Stichting Budgetcafé
Postbus 9083
1180 MB Amstelveen