Werkproces Beschermingsbewind

Bij Budgetcafé werken wij met een vastgelegd werkproces. Hiermee is de uitvoering van het werk meetbaar en controleerbaar. In het proces zijn activiteiten, procedures en normtijden vastgelegd. Op deze wijze zijn opdrachtgevers c.q. doorverwijzers in staat te monitoren op welke wijze wij functioneren. Het werkproces wordt regelmatig aangescherpt om aan de eisen van de rechtbank te voldoen.

 

Beschermingsbewindvoerder: Stichting Budgetcafé
Betrokkene: rechthebbende
Rechter: Kantonrechter

Artikel 1. Aanmelding & Intake

Vaak worden cliënten naar ons doorverwezen door een hulpverlenende instantie. Denk hierbij aan maatschappelijk werk, zorginstellingen of de schuldhulpverlening van de gemeente. Uiteraard kan een cliënt zich ook op eigen initiatief tot ons wenden.

 

Bij de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek bij de rechthebbende thuis, indien gewenst bij de instelling of op locatie van Budgetcafé. In dit gesprek maken we kennis met elkaar en bekijken we of beschermingsbewind een goede oplossing is voor de bestaande problemen.

In het intakegesprek worden de volgende zaken met de cliënt besproken:

 

 • Wat betekent Beschermingsbewind en wat zijn de gevolgen hiervan?
 • Op welke gronden kan er beschermingsbewind worden aangevraagd?
 • Wat kan en mag de cliënt van de bewindvoerder verwachten? Deze informatie wordt ook schriftelijk aan de cliënt overhandigd.
 • Wat verwacht de bewindvoerder van de cliënt? Ook deze informatie wordt schriftelijk aan de cliënt overhandigd.
 • Hoe en wanneer is de bewindvoerder bereikbaar?
 • Wat is de eigen klachtenregeling van Budgetcafé Beschermingsbewindvoering?
 • Hoe kan de cliënt online inzage krijgen in de mutaties op de beheerrekening?

 

Artikel 2. Indiening Rechtbank

De volgende documenten dienen ondertekend naar de Rechtbank te worden gezonden:

 • Verzoek tot onderbewindstelling
 • Bereidverklaring
 • Plan van aanpak
 • (Eventueel) aanvullende stukken

 

Afhankelijk van de Rechtbank wordt er binnen 6 tot 8 weken een uitnodiging ontvangen voor de zitting. Budgetcafé en de betrokkene worden verwacht om bij deze zitting bij de Kantonrechter aanwezig te zijn. Het is voor de Rechter heel belangrijk om overtuigd te zijn dat de betrokkene (als hij/zij hiertoe in staat is) weet wat beschermingsbewind inhoudt. Betrokkene krijgt tijdens de zitting de gelegenheid om nog vragen te stellen.

 

Artikel 3. Aanvang onderbewindstelling

Indien de onderbewindstelling door de Kantonrechter wordt uitgesproken ontvangt zowel de betrokkene als Budgetcafé hiervan een zogeheten beschikking. Dit is een uitspraak van de Rechter waarin staat dat het bewind is uitgesproken en wie de bewindvoerder is. Indien er geen aanvangsdatum van het bewind in de beschikking wordt genoemd zal het bewind aanvangen één dag na datum van de beschikking. Vanaf dit moment is de betrokkene verplicht alle noodzakelijke informatie en documenten over inkomen, lasten, schulden en andere financiële zaken en/of verplichtingen welke nodig zijn om een inventarisatie te maken van de huidige financiële toestand aan de bewindvoerder te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een juiste uitvoering van onderbewindstelling.

 

Artikel 4. Inventarisatie

Binnen drie maanden, na aanvang van de onderbewindstelling, dient Budgetcafé een eerste inventarisatie van het bewind (zogeheten boedelbeschrijving) in te dienen bij de Kantonrechter. Indien de betrokkene in staat is om de inhoud daarvan te begrijpen zal de bewindvoerder dit stuk aan de betrokkene voorleggen en bespreken en na akkoord door betrokkene worden ondertekend.  Deze boedelbeschrijving is een omschrijving van alle eventuele bezittingen en schulden van de betrokkene per datum van de beschikking. Betrokkene krijgt een kopie van de definitieve boedelbeschrijving.

 

Artikel 5. Registergoederen

Budgetcafé draagt bij aanwezigheid van registergoederen zorg voor een aantekening Bewindvoering in het kadaster (openbaar register).

 

Artikel 6. Bankrekening

Na uitspraak van de onderbewindstelling zal Budgetcafé zo spoedig mogelijk twee bankrekeningen (beheer- en leefgeldrekening) aanvragen. Deze rekeningen staan op naam van rechthebbende. Op de beheerrekening worden alle inkomsten ontvangen en alle uitgaven door Budgetcafé gedaan. Op de leefgeldrekening wordt het leefgeld ontvangen. Deze rekening wordt door betrokkene gebruikt. Budgetcafé is verplicht de betrokkene inzage te geven op de beheerrekening:

 

 • Via toesturen (per e-mail of per post) van maandoverzichten
 • Via inloggen OnView (betrokkene ontvangt client inloggegevens)

 

Artikel 7. Budgetplan

Tegelijk met de inventarisatie zal Budgetcafé een budgetplan opstellen. De inhoud zal besproken worden met betrokkene. Betrokkene ontvangt zijn/haar budgetplan. Zodra er wijzigingen zijn zal het gewijzigd budgetplan aan betrokkene worden gestuurd. In het budgetplan worden alle inkomsten en uitgaven van betrokkene opgenomen.

 

Inkomsten:

 • Salaris/uitkering
 • Toeslagen
 • Voorlopige teruggave IB
 • Overige inkomsten

 

Rechthebbende zorgt dat Budgetcafé steeds op de hoogte wordt gehouden van (eventuele) wijzigingen in inkomsten en vaste lasten.

 

Uitgaven:

 • Vaste lasten
 • Verzekeringen
 • Vervoerskosten
 • Abonnementen
 • Leefgeld
 • Aflossingsregelingen
 • Reserveringen

 

De uitgaven worden uitgevoerd conform het opgestelde budgetplan. Bij betaling van de uitgaven zal prioriteit worden gegeven aan het betalen van vaste lasten, noodzakelijke verzekeringen en de uitgave voor levensonderhoud.

 

Artikel 8. Aanmelden Bewindvoering

Budgetcafé zal na aanvang van het bewind alle betrokken partijen op de hoogte brengen van de beschikking onderbewindstelling. Gevraagd zal worden om het correspondentieadres te wijzigen naar het adres van Budgetcafé.

Artikel 9. Schulden

De schulden zullen door Budgetcafé binnen vier maanden geïnventariseerd worden. Alle schuldeisers zullen door Budgetcafé schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de onderbewindstelling. Budgetcafé zal na inventarisatie van de totale schuldenlast zich intensief inzetten voor het vinden van een oplossing van de schuldenlast. De juridische positie van de schuldeisers en de betrokkene veranderd niet na de onderbewindstelling. Alhoewel er vol ingezet zal worden om rust te creëren zijn schuldeisers niet verplicht mee te werken.

 

Artikel 10. Beëindiging Bewindvoering

Afhankelijk van de grond waarop het bewind is aangevraagd kan beëindiging in onderling overleg met een schriftelijk verzoek aan de Rechter, of na overlijden. De Rechter beslist over deze aanvraag via een beschikking.

 

Artikel 11. Beloning

De beloning die de bewindvoerder toekomt voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt jaarlijks vastgesteld. Doorgaans gaat het om de volgende beloningsbestanddelen:

 

 • Entreekosten
 • Maandelijkse kosten
 • Beëindigingskosten

 

Afhankelijk van de hoogte van het inkomen zal door Budgetcafé bijzondere bijstand worden aangevraagd. Indien de betrokken hiervoor niet in aanmerking komt zal de betrokkene uit eigen inkomen deze kosten dienen te voldoen.

 

Artikel 12. Privacy

De gegevens van de rechthebbende worden opgenomen in OnView, cliëntenregistratie van Budgetcafé. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing. Dit betekent dat onbevoegden geen toegang krijgen tot deze gegevens. Deze gegevens worden alleen door Budgetcafé (assistent) bewindvoerders gebruikt en verstrekt aan derden, indien dit in het belang van de betrokkene is of indien dit voortvloeit uit de aard van de werkzaamheden als bewindvoerder.

 

Artikel 13. Rekening en Verantwoording

Jaarlijks aan het einde van de onderbewindstelling wordt door de bewindvoerder Rekening en Verantwoording afgelegd aan de Rechter. Op welk moment dit moet zijn zal door de Rechtbank worden bepaald. Budgetcafé draagt er zorg voor dat de rekening en verantwoording tijdig klaar is zodat deze kan worden voorgelegd en (indien mogelijk) besproken en voor akkoord ondertekend wordt door betrokkene. Betrokkene ontvangt kopie van de definitieve versie van de rekening en verantwoording.

Artikel 14. Bereikbaarheid

Budgetcafé is dagelijks bereikbaar op werkdagen tussen 9.30 en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 16.00 uur. Ook kan Budgetcafé altijd schriftelijk, per e-mail of per Whatsapp benaderd worden. Een afspraak met Budgetcafé is mogelijk op locatie van Budgetcafé.

 

Artikel 15. Waarneming

Waarneming proberen wij binnen Budgetcafé zoveel mogelijk intern tussen de Budgetcafé bewindvoerders op te lossen. Extern hebben wij een waarnemingsovereenkomst gesloten met J.D. Bewindvoering te Wognum. Indien zich een situatie voordoet van externe waarneming zal de betrokkene op de hoogte worden gebracht van de waarneming, bereikbaarheid en verwachte tijdsduur van de waarneming.

 

Artikel 16. Gedragsregels

Budgetcafé hecht veel waarde aan een goede verstandhouding met de betrokkene. Afspraken zullen zijn:

 

 • Wederzijds respect
 • Dreigementen (fysiek en verbaal) zullen bij de Rechtbank worden gemeld
 • Wanneer de uitvoering van het bewind in het gedrang komt doordat betrokkene bewust onjuiste verteld of informatie achterhoudt zal er een waarschuwingsgesprek plaatsvinden. Bij herhaling zal de Rechtbank worden geïnformeerd.

 

Artikel 17. Klachtenprocedure

Indien er klachten of bezwaren zijn dient dit in eerste instantie gemeld te worden bij de betreffende bewindvoerder en kan vervolgens gehandeld worden volgens de door Budgetcafé ter beschikking gestelde klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure is onlosmakelijk onderdeel van ons werkproces. 

Klachtenprocedure

Heb je vragen, neem gerust contact met ons op!